Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

АУТОРСКА ПРАВА: Интелектуална својина (ауторска и сродна права)

О водичу

Водич даје кратке дефиниције појмова из области интелектуалне својине. 

У водичу можете наћи линкове дo сајтова релевантних институција, електронских докумената и књига које можете преузети. Водич се редовно ажурира.

Семинар о ауторском праву 2016. година

Семиинар Ауторско право у библиотечко-информационој делатности одржан је 15 пута током 2016. године. Циљеви семинара: упознавање са основим појмовима права интелектуалне својине, односно  ауторског права, и њихово препознавање у библиотечкој пракси; лакше разумевање одредби важећег Закона о ауторском и сродним правима и међународних конвенција; ближе упознавање са заштитом документата у дигиталном окружењу и применом интернационалних стандарда. Кроз интерактиван рад полазници су могли да усвојене појмове повежу, систематизују и да успоставе полазиште за адекватан приступ овим питањима у свакодневном раду.

Опште информације

Национални и међународни законски прописи о ауторском праву штите од бесправног коришћења и умножавања писана дела, базе података, софтвер, музичка дела, тонске записе, кореографију, ликовна и архитектонска дела. Законом се штити изражавање идеја, процедуре, методе, концепте, открића, избор, уређивање чињеница у базама података. Идеје и чињенице не могу бити заштићене законом.

Заштита ауторског дела почиње моментом његовог фиксирања у било ком медију – папирном, електронском, магнетном итд.

Семинар о ауторском праву 2017. и 2018. година

Семинар Ауторско право у библиотечко-информационој делатности: повреда права и појам плагијата је акредитовани програм за стално усавршавање запослених у библиотечко-информационој делатности. Овај семинар је наставак  семинара реализованог  2016. године који се конкретније бави одређеним питањима попут повреде права и појма плагијата. У оквиру семинара обнављају се претходно стечена знања са прошлогодишњег семинара  о основним појмовима ауторског права, трајању и суспензијама од ауторског права. У наставку семинара идеја је да се учврсте претходна знања и прошире новим знањима по питању плагијата и повреде ауторског права кроз примере из судске праксе и интерактиван рад са полазницима семинара. Фокус овог семинара биће: облици неакадемског понашања, документи који регулишу ове облике понашања и предвиђене санкције.

Програм семинара обухвата:

1. Повреда права

 2. Појам плагијата

Aуторско право - слика

Семинар о ауторском праву 2019. и 2020. година

Семинар представља наставак програма реализованих у два акредитациона периода: 2016, као Ауторско право у библиотечко-информационој делатности, и 2017-2018 (Ауторско право у библиотечко-информационој делатности: повреда права и појам плагијата) и детаљније ће се позабавити питањима која се постављају када ауторско дело постоји у онлајн окружењу. Многобројни аспекти ове опсежне теме груписани су у три целине: дигитализација културне баштине, ауторско дело на друштвеним мрежама и умножавање дела у раду појединих интернет сервиса. Циљ семинара је да пружи смернице запосленима у библиотечко-информационој делатности да избегну замке и грешке до којих може доћи када се користе могућности које пружа интернет, како не би дошло до повреде права.

Универзитетска библиотека "Светозар Марковић" Булевар краља Александра 71, Београд, Србија