Skip to Main Content

АУТОРСКА ПРАВА: Интелектуална својина (ауторска и сродна права)

О водичу

Водич даје кратке дефиниције појмова из области интелектуалне својине. 

У водичу можете наћи линкове дo сајтова релевантних институција, електронских докумената и књига које можете преузети. Водич се редовно ажурира.

Семинар о ауторском праву 2016. година

Семиинар Ауторско право у библиотечко-информационој делатности одржан је 15 пута током 2016. године. Циљеви семинара: упознавање са основим појмовима права интелектуалне својине, односно  ауторског права, и њихово препознавање у библиотечкој пракси; лакше разумевање одредби важећег Закона о ауторском и сродним правима и међународних конвенција; ближе упознавање са заштитом документата у дигиталном окружењу и применом интернационалних стандарда. Кроз интерактиван рад полазници су могли да усвојене појмове повежу, систематизују и да успоставе полазиште за адекватан приступ овим питањима у свакодневном раду.

Опште информације

Национални и међународни законски прописи о ауторском праву штите од бесправног коришћења и умножавања писана дела, базе података, софтвер, музичка дела, тонске записе, кореографију, ликовна и архитектонска дела. Законом се штити изражавање идеја, процедуре, методе, концепте, открића, избор, уређивање чињеница у базама података. Идеје и чињенице не могу бити заштићене законом.

Заштита ауторског дела почиње моментом његовог фиксирања у било ком медију – папирном, електронском, магнетном итд.

Семинар о ауторском праву 2017. и 2018. година

Семинар Ауторско право у библиотечко-информационој делатности: повреда права и појам плагијата је акредитовани програм за стално усавршавање запослених у библиотечко-информационој делатности. Овај семинар је наставак  семинара реализованог  2016. године који се конкретније бави одређеним питањима попут повреде права и појма плагијата. У оквиру семинара обнављају се претходно стечена знања са прошлогодишњег семинара  о основним појмовима ауторског права, трајању и суспензијама од ауторског права. У наставку семинара идеја је да се учврсте претходна знања и прошире новим знањима по питању плагијата и повреде ауторског права кроз примере из судске праксе и интерактиван рад са полазницима семинара. Фокус овог семинара биће: облици неакадемског понашања, документи који регулишу ове облике понашања и предвиђене санкције.

Програм семинара обухвата:

1. Повреда права

 2. Појам плагијата

Aуторско право - слика

Семинар о ауторском праву 2019. и 2020. година

Семинар представља наставак програма реализованих у два акредитациона периода: 2016, као Ауторско право у библиотечко-информационој делатности, и 2017-2018 (Ауторско право у библиотечко-информационој делатности: повреда права и појам плагијата) и детаљније ће се позабавити питањима која се постављају када ауторско дело постоји у онлајн окружењу. Многобројни аспекти ове опсежне теме груписани су у три целине: дигитализација културне баштине, ауторско дело на друштвеним мрежама и умножавање дела у раду појединих интернет сервиса. Циљ семинара је да пружи смернице запосленима у библиотечко-информационој делатности да избегну замке и грешке до којих може доћи када се користе могућности које пружа интернет, како не би дошло до повреде права.

Универзитетска библиотека "Светозар Марковић" Булевар краља Александра 71, Београд, Србија