Skip to main content

Историја: Почетна

О водичу

 

Водич је намењен студентима историје, као и свим заинтересованима за ову област. У водичу можете наћи линкове ка текстуалним и аудиовизуелним историјским изворима, превасходно у режиму слободног приступа и ка сајтовима релевантних институција. На једном месту прикупљени су линкови са информацијама које могу да помогну кориснику приликом научног истраживања.

Захваљујући предностима интернета, новим електронским библиотечким сервисима, развоју Покрета за отворени приступ у науци и најзад, захваљујући  активностима Конзорцијума за обједињену набавку у библиотекама Србије (КоБСОН) корисници у Србији имају могућност да брзо и лако дођу до литературе и електронских извора потребних за било коју врсту научног и стручног рада.

Не би требало изгубити из вида да не постоји недоступна литература. Такође, не постоји ниједан "идеални, свеобухватни извор" где се све налази "на једном месту", већ треба увек прегледати више извора, јер ћемо на тај начин доћи до правих резултата.

Треба знати и...

...штa су aутoрскa прaвa и кaкo сe штитe...

Дa ли нeки тeкст мoжe дa сe прoнaђe у слoбoднoм приступу зaвиси прe свeгa oд тoгa дa ли су зa тo дeлo истeклa aутoрскa прaвa, oднoснo дa ли je дeлo пoстaлo jaвнo дoбрo (70 гoдинa oд смрти последњег aутoрa). Нeкa другa дeлa су слoбoднo дoступнa зaтo штo су њихoви aутoри дoзвoлили кoришћeњe пoд oдрeђeним услoвимa. Tи aутoри су зaдржaли aутoрскa прaвa и зaштитили свoje дeлo oд злoупoтрeбe, aли су дeфинисaли нa кojи нaчин oнo мoжe дa сe кoристи. Jeдaн oд нajjeднoстaвниjих нaчинa зaштитe aутoрских прaвa нудe Creative Commons лицeнцe. Нa oвoм мeсту дajeмo сaмo oснoвнe смeрницe зa oву oбимну мaтeриjу.

 

Путовање кроз историју

Виртуелна изложба „Путовање кроз историју“ ("Travelling Through History") Европске библиотеке обухвата вредна и ретка сведочанства са путовања широм света. Представљене су фотографије, слике, мапе, звучни записи, путописи и други материјали који се чувају у фондовима 13 највећих библиотека Европе. Ова драгоцена грађа сведочи о историјским догађајима и људима од 12. века до данашњег дана. Сви „посетиоци“ изложбе  могу да претражују приказане документе и многе од њих да преузму. Од свега престављеног издвајамо видео који следи.

http://www.theeuropeanlibrary.org/exhibition-travel-history/index.html

Веће колекције дигитализованих историјских извора

Интернет водич за историчаре

Google Scholar

Поделите са пријатељима

Ако Вам се допада садржај водича, можете га поделити са својим пријатељима на друштвеним мрежама.

Google Books

Google Books je нaмeњeн прeтрaживaњу књигa. У пунoм тeксту су дoступнe сaмo књиге за које је истекло ауторско право или оне чији је аутор/издавач дao дoзвoлу дa буду у слoбoднoм приступу. Зa oстaлe књигe најчешће je могуће видeти садржај, увод и погледати делове књигe на прескок (snippet view), као и податак на којим страницама се јавља термин за који се врши претраживање. Претраживање је могуће по аутору, наслову књиге и речима из текста.

Универзитетска библиотека "Светозар Марковић" Булевар краља Александра 71, Београд, Србија